ข้อมูลน้ำจุดที่ 1
style="border:1px solid gray;height:62;width:480;padding:2">
  ข้อมูลน้ำจุดที่ 2
style="border:1px solid gray;height:62;width:480;padding:2">
    สถานีโทรมาตรแบบเวลาจริง
(Real Time Telemetry Station)

           สถานีนี้เป็นสถานวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ ข้อมูลน้ำจะถูกส่งผ่านระบบ GPRS ไปยัง web server และผู้ใช้สามารถเข้าดูู ข้อมูลแบบเวลาจริง (Real time )
           ใช้เครื่องวัดกระแสน้ำไหลผ่านเป็นแบบ Side looking รุ่น SL-500 ของ บริษัท SonTek ซึ่งสามารถวัดความเร็วของกระแสน้ำ(Velocity), ปริมาณน้ำที่ไหล(Flow),ระดับน้ำ (Water Level)
         ระบบจะทำการ ปรับปรุงข้อมูลหน้าเวปไซด์ทุกๆ 30 วินาที ทั้งนี้ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลง ก็ต่อเมื่อ ข้อมูลจากสถานีวัดระดับน้ำ ได้ส่งข้อมูลใหม่มายังเสิรฟเวอร์ ซึ่งในขณะนี้ระบบได้ตั้งค่าบันทึกข้อมูลไว้ที่ทุกๆ 15 นาที

ตารางน้ำวันนี้

จุดที่1

จุดที่2